Cookies

Wij gebruiken cookies om uw ervaring op deze site te verbeteren. Meer info vindt u in onze privacy policy

Huishoudelijk reglement

Elk lid dient zich te schikken naar de reglementen en statuten van de vereniging. Door toetreding aanvaardt elk lid automatisch de statuten en het huishoudelijk reglement.

Elk lid dient steeds in het bezit te zijn van zijn lidkaart tijdens de lessen, ook als je buiten de lesuren de terreinen betreedt. Deze moet op vraag altijd kunnen getoond worden.

Kandidaat-leden hebben recht op 1 proefles. Nadien vragen wij u om het lidgeld te voldoen (dit wordt jaarlijks bepaald door de Raad van Bestuur van de vereniging). Leden met een tweede, derde, … hond betalen hiervoor een kleinere bijdrage. Informeer u hierover bij één van de verantwoordelijken. Het lidgeld is niet terug vorderbaar of overdraagbaar. In het lidgeld is een verzekering voorzien die bepaalde voorvallen dekt binnen de club.

Elk lid is verplicht een familiale verzekering te bezitten, die kan aangesproken worden wanneer er iets gebeurt.

Iedere adreswijziging dient op het secretariaat gemeld te worden.

Een geleider mag maar met 1 hond tegelijkertijd op het terrein. Brutaal gedrag van de geleider tegenover de hond aanvaarden wij niet. De geleider kan hiervoor van het terrein gestuurd worden.

Elke geleider blijft verantwoordelijk voor zijn hond. De minimum leeftijd van een geleider is 12 jaar. Vereiste is echter dat de geleider zijn/haar hond onder alle omstandigheden meester blijft. Tot de leeftijd van 14 jaar moet 1 van de ouders of voogden aanwezig zijn. Deelnemen aan de lessen doggydance en agility kan onder de leeftijd van 12 jaar, mits de goedkeuring van de instructeurs en het bestuur.

Elke hond dient zijn vaccinaties te hebben gekregen (hondenziekte, parvovirus, hepatitis, leptospyrosis, kennelhoest). Het bewijs hiervan dient te worden voorgelegd bij de inschrijving of het voorleggen van een titertest. Deze regel geldt ook bij het hernieuwen van het lidmaatschap.

Honden met uitwendige tekenen van besmettelijke ziekten en loopse teven zijn niet toegelaten op de lessen, GHV-lokalen en de parking.

Buiten de terreinen en in de kantine dienen de honden altijd aangelijnd te zijn.

In de kantine dienen doorgangen steeds vrij te blijven. Schade toegebracht aan toestellen, meubilair, personen of andere honden, valt ten laste van de eigenaar van de betreffende hond.

Het gebruik van een vaste halsband of slipketting is toegelaten. Voor andere tuigen buiten de traditionele vaste leiband of slipketting moet toestemming gevraagd worden aan de instructeurs.

Met agressieve honden dient men op te letten en steeds goed de bevelen van de instructeur in acht te nemen. Zo niet kunnen deze honden uitgesloten worden.

Nieuwe leden zijn verplicht om de instructeurs te verwittigen indien hun hond zich in het verleden reeds agressief gedragen heeft tegenover mensen of honden.

Voor de les begint, moeten de honden uitgelaten worden om eventuele lesonderbrekingen te vermijden. Hiervoor is een afgebakende plasweide voorzien. In geen geval mag de hond uitgelaten worden in de buurt van de hondenschool. Ook rond de kantine is dit verboden. Indien zich toch een ongelukje voordoet in de kantine of op het terrein, ruimt de geleider zelf steeds alles op, en stopt hij/zij € 0,5 in de voorziene pot op de toog. Ook op de plasweide dient de hondenpoep zelf verwijderd te worden. Er is een schepje ter beschikking. UITZONDERING wordt gemaakt voor de pups, zij dienen geen € 0,5 te betalen.

Van de geleiders wordt verwacht dat zij ongeveer 15 minuten voor de aanvang van de les aanwezig zijn (zo kan de hond nog rustig uitgelaten worden). Een geleider die te laat komt op de les meldt zich eerst bij de lesgevende instructeur en vraagt toestemming om nog deel te nemen aan de les. Doe dit ook als je vroegtijdig de les wil verlaten. De geleiders moeten tijdens de lessen steeds de richtlijnen van de instructeurs volgen.

De instructeur is volledig verantwoordelijk voor het verloop van zijn les en mag hiervoor de nodige maatregelen nemen.

Denk eraan dat bij het belonen van je hond tijdens de les (bv: wegwerpen van een balletje of apporteervoorwerp), dit bijzonder storend kan zijn voor de andere geleiders die op dat moment met hun hond aan het werken zijn. Houd hier te allen tijde rekening mee en houd het prettig voor iedereen. Volg hier ook de richtlijnen van de instructeur.

Op het terrein worden geen discussies toegelaten. Na de lessen kunnen problemen tussen instructeurs en leden besproken worden met andere instructeurs en eventueel het bestuur.

Roken, drinken en GSM-en (tenzij in noodgevallen) zijn niet toegelaten tijdens de les.

Buiten de lesdagen mogen de leden gebruik maken van het GHV-terrein om bepaalde oefeningen grondiger aan te leren. Tijdens de lessen mag er enkel individueel getraind worden mits akkoord van de instructeurs.

Wij verwachten dat elk actief clublid zo vaak mogelijk de trainingen zal volgen. Om te mogen deelnemen aan de jaarlijkse clubmatch dient men regelmatig de wekelijkse trainingen te volgen.

Klachten kan je steeds schriftelijk of mondeling melden aan een bestuurslid van de GHV.

Het bestuur heeft ten allen tijde het recht om personen de toegang tot het terrein en de kantine te weigeren.

De VZW, haar bestuur en de instructeurs kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor gebeurlijke ongevallen.

Leden worden verzocht om de parkings aan de openbare weg te gebruiken. De weg naar het terrein dient vrij te blijven. Aan de kantine wordt enkel geparkeerd om in of uit te laden. Er zijn wel parkings voorzien voor minder validen.

Wat betreft de wet op de privacy (GDPR) garandeert de hondenschool Grasheidse hondenverening aan al zijn leden, medewerkers en leveranciers, dat alle geregistreerde informatie enkel gebruikt wordt voor interne doelstellingen. Iedere betrokkene heeft het recht om zijn persoonlijke informatie op te vragen bij het bestuur.

Dit huishoudelijk reglement vervangt alle vorige reglementen met onmiddellijke ingang

GHV Logo
Copyright © 2023 CodeKitchen
All right reserved.
Clicky